Prawie co dziesiąte dziecko w Polsce cierpi z powodu głodu lub niedożywienia.
opplogo 1procent opplogo 1procent opplogo

Polityka Cookies
Niniejsza Polityka Cookies okreś›la zasady przechowywania i dostę™pu do informacji na urzą…dzeniach Użytkownika za pomocą… plików Cookies, sł‚użą…cych realizacji usług ś›wiadczonych drogą… elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Polską… Fundację™ Pomocy Dzieciom „€žMaciuś”€ z siedzibą w Gdyni.

Definicje
1. Administrator – oznacza Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś” z siedzibą… w Gdyni (81-383), ul. I Armii Wojska Polskiego 28, który świadczy usł‚ugi drogą… elektroniczną… oraz przechowuje i uzyskuje dostę™p do informacji w urzą…dzeniach Użytkownika.
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, zwią…zane ze ś›wiadczeniem usł‚ug drogą elektroniczną… przez Administratora za poś›rednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnę™trzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za poś›rednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis – oznacza stronę™ internetową…, pod którą… Administrator prowadzi serwis internetowy, działają…cą… w domenie www.pfpd.org
6. Urzą…dzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za poś›rednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być‡ ś›wiadczone usł‚ugi drogą… elektroniczną… lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usł‚ug drogą… elektroniczną….

Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są… bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególnoś›ci tą… drogą… nie jest możliwe przedostanie się do Urzą…dzeń„ Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania zł‚oś›liwego. Pliki te pozwalają… zidentyfikować‡ oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować‡ Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają… nazwę domeny z której pochodzą…, czas przechowywania ich na Urzą…dzeniu oraz przypisaną wartość‡.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
o Cookies sesyjne: są… przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają… tam do momentu zakoń„czenia sesji danej przeglą…darki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamię™ci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urzą…dzenia Użytkownika.
o Cookies trwał‚e: są… przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają… tam do momentu ich skasowania. Zakoń„czenie sesji danej przeglądarki lub wyłą…czenie Urzą…dzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość‡ ograniczenia lub wyłączenia dostę™pu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu bę™dzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają… plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są… pliki Cookies
1. Administrator wykorzystuje Cookies wł‚asne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do dostosowania zawartoś›ci stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
2. Administrator wykorzystuje Cookies wł‚asne w celu realizacji procesów niezbędnych dla peł‚nej funkcjonalnoś›ci stron internetowych, a w szczególnoś›ci do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególnoś›ci pliki te pozwalają… rozpoznć‡ podstawowe parametry Urzą…dzenia Użytkownika i odpowiednio wyś›wietlić stronę™ internetową…, dostosowaną… do jego indywidualnych potrzeb.
3. Administrator usł‚ugi wykorzystuje Cookies zewnę™trzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za poś›rednictwem narzę™dzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnę™trznego: Google Inc z siedzibą… w USA).

Możliwoś›ci określania warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić‡ ustawienia dotyczą…ce plików Cookies, okreś›lają…c warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostę™pu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień„, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać‡ za pomocą… ustawień„ przeglą…darki internetowej lub za pomocą… konfiguracji usł‚ugi. Ustawienia te mogą… zostać‡ zmienione w szczególnoś›ci w taki sposób, aby blokować‡ automatyczną… obsługę™ plików cookies w ustawieniach przeglą…darki internetowej bą…dź informować‡ o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urzą…dzeniu Użytkownika. Szczegół‚owe informacje o możliwoś›ci i sposobach obsługi plików cookies dostę™pne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostę™pnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpł‚ynąć‡ na niektóre funkcjonalności dostę™pne na stronie internetowej Serwisu.