Prawie co dziesiąte dziecko w Polsce cierpi z powodu głodu lub niedożywienia.
opplogo 1procent opplogo 1procent opplogo

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych Administratorem danych jest Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś”, ul. I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383, Gdynia (dalej również jako „Fundacja”)

Dane kontaktowe
Z Fundacją można się skontaktować poprzez adres email: info@pfpd.org, formularz kontaktowy pod adresem www.pfpd.org, telefonicznie pod numerem 58 620 42 15 lub pisemnie pod adresem: I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane przetwarzane są dla celów związanych z potrzebą odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, w związku z tym, że zwracasz się do Fundacji (w szczególności jeśli jesteś potencjalnym lub aktywnym darczyńcą, czy osobą potrzebującą wsparcia) oraz celów związanych z prowadzoną przez Fundację działalnością statutową; podstawę stanowi zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a lub 9 ust. 2 lit. a RODO), która dotyczy wszystkich danych przekazanych w zapytaniu.
Ponadto Twoje dane mogą być przetwarzane dla celów utrzymywania bieżących kontaktów (w szczególności jeśli jesteś osobą o której mowa powyżej) w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Fundacji; podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji. Uzasadnionym interesem Fundacji jest możliwość utrzymywania bieżących kontaktów lub wyjaśniania wątpliwości osób, które zwracają się z pytaniami do Fundacji
W zakresie danych osobowych, które mogą zostać uznane za szczególne kategorie danych osobowych (tzw. dane „wrażliwe”), w szczególności danych dotyczących zdrowia osoby fizycznej, jeśli utrzymujesz z Fundacją stałe kontakty, podstawę przetwarzania może stanowić także art. 9 ust. 2 lit. d RODO zgodnie z którym Fundacja może przetwarzać szczególne kategorie danych w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń, a przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jej celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą.

Odbiorcy danych
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom świadczącym usługi wsparcia w zakresie IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Fundacji.

Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Fundacji stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
W zakresie w jakim podstawę przetwarzania stanowi zgoda na przetwarzanie danych Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania Twojej zgody.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek Fundacja dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać w każdym momencie poprzez wysłanie maila na adres: info@pfpd.org
Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Fundacją. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym lub w korespondencji (mailowej lub tradycyjnej) jest dobrowolne, jakkolwiek niepodanie danych może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre Twoje pytania.
Informujemy, że nie oczekujemy od Ciebie podawania żadnych szczególnych kategorii danych osobowych (w tym danych o stanie zdrowia) w treści kierowanych do nas zapytań, takie dane możesz przekazać z własnej inicjatywy w oparciu o udzieloną zgodę.