Prawie co dziesiąte dziecko w Polsce cierpi z powodu głodu lub niedożywienia.

Podziękowania

19.12.2016

Dzięki Państwa pomocy, jak co roku Nasza Fundacja odwiedziła wielodzietne rodziny, będące pod naszą stałą opieką. I jak co roku oprócz paczek żywnościowych udało się nam przygotować paczki ze słodyczami, zabawkami oraz grami planszowymi. Nie byłoby to możliwe bez Państwa pomocy. W imieniu naszych podopiecznych z całego serca Państwu dziękujemy!

paczki

paczki1

paczki2

paczki3

Wyniki wiosennej edycji 2016 projektu „Dobry jak chleb”

14.03.2016

Uprzejmie informujemy, że w ramach wiosennej edycji projektu „Dobry jak chleb” prowadzonego przez Polska Fundacje Pomocy Dzieciom „Maciuś”, dofinansowanie posiłków dla dzieci, które ze względu na trudna sytuacje materialna powinny korzystać z bezpłatnych posiłków, otrzymały następujące placówki:

placowki

W sumie przyznano wyżej wymienionym placówkom dofinansowanie w kwocie: 117.034 zł., dzięki któremu zostanie przygotowanych 64.022 posiłków. Średnia cena jednego posiłku, dla którego przyznano dofinansowanie wynosi dla śniadania 1,51 PLN, dla obiadu 2,39 PLN, dla podwieczorku 1,50 PLN.

O kolejnych terminach przyjmowania aplikacji będziemy starali się informować przez środki masowego przekazu oraz na stronie internetowej naszej Fundacji www.pfpd.org.

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom PFPD „Maciuś”, bez których pomocy wspieranie głodnych i niedożywionych dzieci byłoby niemożliwe!

Ruszył‚a kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłkóww w szkoł‚ach „Dobry jak chleb”

11.02.2016

O dofinansowanie posiłkóww przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „€žMaciuś”€ mogą… ubiegać‡ się tym razem szkoł‚y podstawowe i gimnazja. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną… sytuację™ materialną… powinny otrzymywać‡ bezpł‚atne posił‚ki.

Instytucje chcące wystą…pić‡ o środki na dożywianie dzieci mogą to uczynić‡ tylko za pomocą… wniosku, który można pobrać‡ tutaj. Formularze można uzyskać także mailowo lub w siedzibie Fundacji.

Podstawą otrzymania dofinansowania od PFPD „žMaciuś”€ jest wł‚aś›ciwie wypełniony formularz wniosku, złożony w siedzibie Fundacji do dnia 02.03.2016 r. (decyduje data wpł‚ynię™cia wniosku), zawierają…cy:
– szczegół‚owe dane adresowe szkoł‚y i informacje o dotychczasowym dożywianiu
– informacją™ z lokalnego OPS potwierdzają…cą… dane zawarte we wniosku dotyczące sytuacji i potrzebach rodzin uczniów, dla których szkoła ubiega się™ o dofinansowanie posił‚ków.

Wnioski należy przesył‚ać‡ na adres biura PFPD „€žMaciuś”€ 81-383 Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 28 do dnia 02.03.2016 roku (decyduje data wpłynię™cia wniosku do Fundacji).

Pomoc w sprawach zwią…zanych z prawidł‚owym wypeł‚nieniem wniosku można uzyskać‡ telefonicznie lub osobiście w siedzibie Fundacji. Wypeł‚nienie i zł‚ożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.
Ogólne zasady przyznawania dofinansowania znajdują… się™ tutaj.
O przyznaniu dofinansowania szkoł‚y zostaną… poinformowane telefonicznie przez PFPD „€žMaciuś”€ do 10.03.2016 r.

Archiwum aktualnosci