Prawie co dziesiąte dziecko w Polsce cierpi z powodu głodu lub niedożywienia.
opplogo 1procent opplogo 1procent opplogo

Kontrola NIK w małopolskich gminach

Według publikacji Regionalnego Ośrodka Pomo­cy Społecznej w Krakowie „Ubogie dzieci Małopol­ski”, co piąte dziecko żyje w rodzinie wspieranej przez pomoc społeczną. W większości są to dzieci doświadczające poważnego niedostatku. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę skuteczności i prawidłowości realizacji przez gminy województwa małopolskiego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2006-2009. Kontrolerzy NIK ocenili, że działa­nia podejmowane przez gminy województwa małopolskiego nie zapewniały pełnej realizacji celów Programu.

Prawie 60% małopolskich uczniów objętych programem dożywiania otrzymywało posiłki, które nie spełniały norm żywieniowych. Okazało się, że gminy w Małopolsce nie przywiązywały właściwej wagi do organizacji i jakości żywienia w placówkach oświatowych. Aż 58%. uczniów objętych programem dożywiania otrzymywało w 2009 roku posiłki, które wcale nie spełniały norm Instytutu Żywności i Żywienia.

Poważne zastrzeżenia kontrolerów NIK wzbudził również sposób dystrybucji tychże drożdżówek i kanapek w szkołach, gdyż zazwyczaj otrzymywali je tylko ci uczniowie, którzy byli objęci pomocą społeczną. Prowadziło to do występowania zjawiska stygmatyzacji społecznej wśród młodzieży szkolnej. Z tego względu część dzieci i ich rodziców niechętnie odnosiła się do takiej formy pomocy. W gminie Wieliczka odnotowano nawet przypadki odmowy korzystania ze świadczeń ze względu na obawę przed napiętnowaniem dzieci.
Wbrew założeniom oraz głównym priorytetom Programu ponad połowa korzystających z pomocy w Małopolsce – zarówno dzieci, jak i dorosłych – nie otrzymywała jej w formie gorącego posiłku tylko, jako wsparcie finansowe. Jedną z przyczyn tej sytuacji był słaby rozwój bazy żywieniowej w ośrodkach wiejskich i mniejszych miastach. Innym powodem był także brak kompleksowej strategii dożywiania w większości kontrolowanych gmin.
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o określenie zasad monitorowania Programu przez wojewodów. W odpowiedzi Minister poinformował o podjętych działaniach naprawczych, jak również wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej oraz wszystkich wojewodów o współpracę przy realizacji zaleceń pokontrolnych NIK.

Źródła:

http://www.nik.gov.pl/news.php?cod=2676
http://www.wsipnet.pl/oswiata/arts.php?dz=1&nid=3927
http://www.dziennik.krakow.pl/pl/warto-wiedziec/medycyna-praktyczna/1030172-niezdrowa-pomoc-w-zakresie-dozywiania.html

Zobacz inne wpisy z tej kategorii: Informacje od Fundacji

Komentarze wyłączono.