Prawie co dziesiąte dziecko w Polsce cierpi z powodu głodu lub niedożywienia.
opplogo 1procent opplogo 1procent opplogo

Projekt dofinansowania zajęć hipoterapii „Hipoterapia – na zdrowie!”

[2008-11-24]
Projekt dofinansowania zajęć hipoterapii „Hipoterapia – na zdrowie!”

O dofinansowanie zajęć przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się organizacje stowarzyszenia i fundacje. Celem projektu jest obejmowanie pomocą, jak największej grupy dzieci dzieci, które ze względu na stan zdrowia powinny korzystać z zajęć hipoterapii.

Projekt realizowany przez naszą Fundację ma na celu dofinansowanie stowarzyszeń i fundacji organizujących zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w formie hipoterapii. Chcemy, aby ta metoda przywracania do zdrowia dzieci stała się, jak najbardziej dostępna dla najszerszego grona potrzebujących.

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy w terminie do dnia 10.12.2008 roku (decyduje data wpłynięcia wniosku) przesłać na adres biura PFPD „Maciuś” 81-383 Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 28 aplikację zawierającą następujące informacje:

1. Pełne dane adresowe wnioskodawcy
2. NIP, REGON oraz numer KRS wnioskodawcy
3. Dane osoby do kontaktu ze strony wnioskodawcy (w tym numer telefonu)
4. Numer konta bankowego wnioskodawcy
5. Dane członków Zarządu wnioskodawcy
6. Ilość beneficjentów objętych regularną pomocą wnioskodawcy
7. Kwota dofinansowania o jaką ubiega się wnioskodawca
8. Opis, w jaki sposób pozyskane dofinansowanie zostanie wykorzystane przez wnioskodawcę wraz uzasadnieniem celowości wydatków, które mają zostać z niego pokryte.
9. Opis, w jaki sposób otrzymane dofinansowanie wpłynie na zwiększenie dostępności hipoterapii dla niepełnosprawnych dzieci.
10. Ilość beneficjentów, którzy skorzystają z dofinansowania przekazanego przez PFPD „Maciuś”

Do aplikacji podpisanej przez władze wnioskodawcy należy załączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2007 a także aktualny KRS i potwierdzony Statut organizacji.

Złożenie aplikacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Decyzję o przyznaniu dofinansowania i jego wysokości podejmuje zarząd Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś”.

Wnioskodawca zostanie poinformowany o przyznaniu dofinansowania telefonicznie do dnia 12.12.2008 roku.

Dofinansowanie może być przeznaczone przez wnioskodawcę jedynie na udokumentowane wydatki związane z organizacją zajęć rehabilitacyjnych w formie hipoterapii dla dzieci i młodzieży do lat 18. Dofinansowanie może zostać przekazane tylko na postawie umowy, określającej między innymi zasady rozliczenia dofinansowania, podpisanej między wnioskodawcą a PFPD „Maciuś”.

Pomoc w sprawach związanych z prawidłowym wypełnieniem wniosku można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie naszej Fundacji.

[do gĂłry]

Zobacz inne wpisy z tej kategorii: Informacje od Fundacji

Komentarze wyłączono.