Prawie co dziesiąte dziecko w Polsce cierpi z powodu głodu lub niedożywienia.
opplogo 1procent opplogo 1procent opplogo

RODO, czyli zmiana przepisów dotyczących ochrony danych osobowych ? informacja Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „MACIUŚ”

 • Co to jest „RODO”?
  – RODO jest powszechnie używanym skrótem. Chodzi o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Jaki jest cel RODO
  – jednym z głównych celów regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych we wszystkich Państwach UE, a także dostosowanie przepisów do zmieniających się technologii przetwarzania danych osobowych
 • Od kiedy stosujemy RODO
  – RODO stosowane jest od 25 maja 2018 r.
 • Co znajdzie się w podsumowaniu?
  – w niniejszym podsumowaniu znajdą się podstawowe informacje o zmianach, które wprowadza RODO, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o nowych prawach oraz informacji w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe
 • Czy w związku z RODO trzeba się skontaktować z Fundacją?
  – Nie ? nie ma konieczności dodatkowego kontaktu z Fundacją W razie wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji. W szczególności we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Fundacją poprzez email: info@pfpd.org lub pisemnie na adres: I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia.

Rola Fundacji przy przetwarzaniu danych osobowych ? jak przetwarzamy dane osobowe?

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom ?Maciuś?, ul. I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383, Gdynia (dalej jako ?Fundacja?) w świetle przepisów jest administratorem danych osobowych. To oznacza, że Fundacja odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
Fundacja może przetwarzać w ten sposób dane różnych kategorii osób ? takich jak darczyńcy (w tym osoby przekazujące 1% podatku), podopieczni Fundacji, osoby zwracające się z pytaniami lub prośbą o pomoc, kontrahenci którzy podpisują z Fundacją umowy (np. dostawcy usług w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak również reprezentanci podmiotów takich jak spółki prawa handlowego), pracownicy, kandydaci do pracy, pracownicy spółek prawa handlowego i innych przedsiębiorców (kontrahentów Fundacji), etc.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania przez Fundację danych osobowych?

To w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej Fundacja przetwarza dane osobowe zależy przede wszystkim od tego w jakim kontekście dane zostały zebrane oraz kogo te dane dotyczą. W niektórych przypadkach Fundacja może przetwarzać dane tej samej osoby w różnych celach i w oparciu o różne podstawy prawne (np. ta sama osoba może być darczyńcą, jak również darczyńcą przekazującym 1% podatku na cele charytatywne). Należy mieć na uwadze, że inne cele i podstawy prawne znajdą zastosowanie wobec darczyńców, czy osób składających zapytania do Fundacji, a inne np. wobec osób które są podopiecznymi Fundacji.
Cel i podstawa prawna przetwarzania jest związana z tym jakiej kategorii osób dane Fundacja zbiera, do czego dane są potrzebne, oraz tego jakie w związku z okolicznościami obowiązki prawne ciążą na Fundacji Od tych kwestii zależy przede wszystkim to, po co Fundacja potrzebuje przetwarzać określone dane osobowe.
Jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Fundacją.

Jakie mogą być typowe cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe Fundacja może przetwarzać m. in w celach:
– udzielenia odpowiedzi na zapytania osób, tym osób które zwracają się z prośbą o pomoc do Fundacji ? podstawą przetwarzania jest zgoda osoby której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawę prawną mogą także stanowić prawnie uzasadnione interesy Fundacji oraz w przypadku danych o stanie zdrowia także możliwość prowadzenia, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń, przez fundację uprawnionej działalności, w zakresie w jakim przetwarzanie dotyczy osób utrzymujących z Fundacją stałe kontakty w związku celami statutowymi Fundacji;
– udzielania pomocy osobom potrzebującym (podopiecznym Fundacji) ? podstawę przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji, niezbędność przetwarzania zadań realizowanych w interesie publicznym, oraz możliwość prowadzenia, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń, przez Fundację uprawnionej działalności, przy czym przetwarzanie dotyczy osób utrzymujących z nią stałe kontakty w związku celami statutowymi Fundacji;
– zawarcia umowy o świadczenie usług przez inny podmiot, którego reprezentantem, pełnomocnikiem, lub osobą wskazaną do kontaktu jest osoba fizyczna w tym w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji. Uzasadnionym interesem Fundacji jest możliwość współpracy z podmiotami w imieniu których działają określone osoby fizyczne;
– wypełnienia przez Fundację obowiązków prawnych które na niej ciążą w związku z prowadzeniem działalności statutowej, zatrudnieniem pracowników, itp. w tym wynikających m.in., z ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przepisów podatkowych, czy przepisów o rachunkowości, przepisów prawa pracy, etc.;
– realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, za które Fundacja uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom, czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.
– stałej współpracy z darczyńcami, jak możliwości prowadzenia działań o charakterze informacyjnym i promocyjnym mających na celu pozyskanie środków na cele statutowe Fundacji – podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dotyczą dane. Podstawę przetwarzania danych w celach prowadzenia działań o charakterze informacyjnym i promocyjnym mogą stanowić także prawnie uzasadnione interesu Fundacji. Uzasadnionym interesem Fundacji jest możliwość przekazywania informacji na temat prowadzonej działalności statutowej w celu niesienia potrzeby osobom potrzebującym.
W zależności od tego czyje dane Fundacja przetwarza, mogą pojawiać się inne cele i podstawy prawne przetwarzania danych, adekwatne do danej sytuacji.

Jakiego rodzaju dane osobowe Fundacja przetwarza?

Fundacja może przetwarzać szeroki zakres danych osobowych dla celów wskazanych powyżej, w szczególności dla realizacji jej celów statutowych w tym:
– dane identyfikacyjne w tym dane znajdujące się w dokumentach tożsamości osób które posiadają relację prawną z Fundacja, lub reprezentują w kontaktach z Fundacją inne osoby lub podmioty (np. imiona i nazwiska, numery PESEL, numery dokumentów tożsamości);
– dane kontaktowe i teleadresowe (takie jak adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numery telefonów, czy adres poczty elektronicznej);
– dane dotyczące sytuacji życiowej, osobistej i rodzinnej osób które są podopiecznymi Fundacji lub które zwracają się z prośbą o pomoc (w tym dane dotyczące zdrowia);
– dane finansowe, w tym dane dotyczące realizowanych transakcji (np. np. dane dotyczące płatności związanych z przekazywanymi darowiznami, poleceniami zapłaty, itp.);
– dane dotyczące stanu cywilnego, a także sytuacji materialnej, osobistej i rodzinnej (np. dane dotyczące powiązań rodzinnych osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dane zawarte w korespondencji kierowanej do Fundacji, itp.);
– dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej, w tym dane dotyczące działalności kontrahenta, lub podmiotu który on reprezentuje.

Kiedy można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych?

Proszę pamiętać, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest wyłącznie w tych przypadkach, gdy zgoda stanowi wyłączną podstawą prawną przetwarzania danych (np. nie można cofnąć zgody na przetwarzanie danych, gdy przetwarzane są one dla potrzeb wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa). Zgoda może być wyłączną podstawą prawną przetwarzania danych np. kandydatów do pracy, którzy nie posiadają relacji umownej z Fundacją.
Wszystkie zgody udzielane są dobrowolnie i zawsze mogą być one wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na prawo Fundacji do przetwarzania danych do momentu jej cofnięcia.
Niezależnie od prawa do wycofania zgody można złożyć sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw przysługuje w tych sytuacjach w których podstawę prawną stanowią prawnie uzasadnione interesy Fundacji lub strony trzeciej. Osoba której dotyczą dane może złożyć także złożyć sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Fundacja rozpatrzy zasadność takiego sprzeciwu.

Czy Fundacja przekazuje dane innym odbiorcom danych osobowych?

Fundacja może udostępniać dane innym odbiorcom danych. Mogą to być w szczególności podmioty:
– upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
– które są podmiotami przetwarzającymi dane w imieniu i na rzecz Fundacji (np. podmioty świadczące usługi na rzecz Fundacji takie jak wsparcie IT, wsparcie rachunkowo-księgowe, itp.). Podmioty te nie mogą przetwarzać danych we własnych celach.

Z jakich źródeł Fundacja pozyskuje dane?

Fundacja pozyskuje dane zarówno bezpośrednio od osób których one dotyczą, jak również może pozyskiwać dane z innych źródeł.
W szczególności dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorców przekazujących dane kontaktowe swoich pracowników.
Fundacja może także weryfikować zebrane dane w powszechnie dostępnych rejestrach takich jak Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych.

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Fundacja nie planuje przekazywać bezpośrednio danych osobowych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

Jak długo Fundacja przetwarza dane osobowe? Jakie są kryteria ustalania takich okresów?

Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celów dla których zostały one zebrane oraz przepisów prawa nakładających na Fundację określone obowiązki prawne w tym zakresie.
Fundacja przetwarza dane przez okres który jest niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, przykładowo Fundacja przechowuje dane darczyńców w swoim prawnie uzasadnionym interesie przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Przepisy te mogą dotyczyć w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących danej umowy, przepisów prawa pracy, itp.
W przypadku prowadzenia postępowań sądowych lub pozasądowych okresy przechowywania danych mogą ulec odpowiedniemu wydłużeniu, np. z uwagi na przerwanie lub zawieszenie okresu przedawnienia roszczeń.

Jakie przysługują prawa w związku z przetwarzaniem przez Fundację danych osobowych?

Każda osoba, której dane dotyczą może złożyć do Fundacji wniosek o
1) Sprostowanie (aktualizację) danych osobowych;
2) Usunięcie danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;
3) Ograniczenie przetwarzania danych osobowych (wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych);
4) Dostęp do danych osobowych (w zakresie uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych jak również w zakresie otrzymania kopii danych);
5) Przeniesienia danych osobowych (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany). O ile to możliwe dane na wniosek osoby mogą być przesłane bezpośrednio do innego administratora danych, jak również mogą być przesłane do osoby której dane dotyczą;
Z tych praw można korzystać składając np. wniosek w siedzibie Fundacji lub wysyłając go na adres: I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia lub na adres poczty elektronicznej: info@pfpd.org
Aby mieć pewność, że dana osoba jest uprawniona do złożenia wniosku Fundacja może prosić o podanie dodatkowych informacji w celu uwierzytelnienia tej osoby.
Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich korzystać, wynikają z przepisów prawa. To z jakiego uprawnienia osoba której dane Fundacja przetwarza będzie mogła skorzystać będzie zależeć w szczególności od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych osobowych

Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji.

Fundacja nie dokonuje profilowania osób i nie podejmuje automatycznych decyzji (bez udziału człowieka) wobec osób, których dane przetwarza. Profilowanie w rozumieniu RODO oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Prawo do złożenia skargi
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który od 25.05.2018 r. zastąpi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jej danych następuje z naruszeniem przepisów prawa. Adres Biura Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W razie uwag lub wątpliwości zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z Fundacją.

Dane kontaktowe Fundacji

Z Fundacją można się skontaktować poprzez adres email: info@pfpd.org, formularz kontaktowy pod adresem www.pfpd.org, telefonicznie pod numerem 58 620 42 15 lub pisemnie pod adresem: I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia.