Prawie co dziesiąte dziecko w Polsce cierpi z powodu głodu lub niedożywienia.
opplogo 1procent opplogo 1procent opplogo

STATUT

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś”

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą POLSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM „MACIUŚ”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Grzegorza Janiaka, zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym (Repertorium: A nr 1552/2006) sporządzonym przez notariusza Marię Dambek w kancelarii notarialnej w Gdańsku, ul. Chlebnicka 45/46/3, w dniu 06.02.2006 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.

§ 4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.

Celami Fundacji są:

1. Działalność charytatywna, pomocowa i edukacyjna, polegająca na wzbogacaniu współczesnej myśli i metod działania w zakresie opieki i pomocy społecznej, promocji zdrowia, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży ciężko lub nieuleczalnie chorej, pochodzącej z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk.

2. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w następujących dziedzinach życia społecznego, to jest w ochronie praw i wolności dzieci i młodzieży, ochronie życia rodzinnego, profilaktyce społecznej.

3. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży w celu ich prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego oraz stawania się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.

4. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.

5. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży.

6. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci i młodzieży.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Bezpłatne wydawanie żywności, odzieży, przyborów szkolnych, itp., dla potrzebujących dzieci i młodzieży.

2. Szkolenia, sympozja, seminaria, odczyty i środki masowego przekazu.

3. Organizowanie profesjonalnej pomocy (psychologicznej) dla dzieci i młodzieży.

4. Sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu.

5. Organizowanie turnusów i obozów edukacyjnych oraz rehabilitacyjnych.

6. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych.

7. Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych oraz profilaktycznych.

8. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

9. Rzecznictwo interesów dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk marginalizowanych społecznie.

10. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz kursów.

11. Opracowywanie materiałów wydawniczych, prasowych, promocyjnych oraz innych służących profilaktyce zagrożeń dzieci i młodzieży.

12.Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.

§ 8.

Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i jest prowadzona jako działalność nieodpłatna z wyjątkiem działalności wskazanej w § 7 pkt 5,8,10,11 Statutu, która może być prowadzona również jako działalność odpłatna.

§ 9.

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

2. Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych.

Majątek i dochody Fundacji

§ 10.

1. Na majątek Fundacji składają się: fundusz założycielski w kwocie 10.000 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy) w postaci wpłaty zadeklarowanej przez Fundatora oraz przyszłe dochody Fundacji.

2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 1.000 zł (słownie zł: jeden tysiąc).

3. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

a) darowizn, spadków i zapisów,

b) dotacji i subwencji osób prawnych, mających swoje siedziby w Polsce i za granicą,

c) ze zbiórek publicznych,

d) odsetek bankowych,

e) dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach,

f) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

g) dochodów z działalności gospodarczej.

4. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome.

5.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

6. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

7. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

8. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

9. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz działalności gospodarczej mogą być użyte tylko do realizacji celów statutowych Fundacji.

§11.

Fundacji zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jej majątkiem w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.

2. Przekazywania jej majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskie osoby.

Władze Fundacji

§ 12.

Władzami fundacji są:

1. Rada Fundacji,

2. Zarząd Fundacji.

§ 13.

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada stanowi najwyższy organ Fundacji.

§ 14.

1. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu osób powołanych na czas nieokreślony.

2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator w drodze uchwały. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tą funkcję, lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

§ 15.

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.

2. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.

3. Posiedzenia Rady odbywają nie rzadziej niż raz w roku.

4. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący lub dwóch członków Rady łącznie.

§ 16.

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 17.

1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

4. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją a członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 18.

1. Członkiem Rady Fundacji nie może być:

a) członek Zarządu, ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, małżeństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) likwidator, kierownik placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału Fundacji oraz zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy bezpośrednio członkowi zarządu Fundacji,

c) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.

3. Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.

4. Członkom Rady Fundacji z tytułu pełnienia funkcji przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określona w art. 8 pkt.8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 19.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

6. Nadzór nad działalnością Fundacji.

7. Uchwalanie zmian w statucie.

8. Przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków.

§ 20.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 21.

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech osób powołanych na czas nieokreślony.

2. Rada Fundacji powołuje Prezesa i członków Zarządu.

3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji z powodu niegospodarności, braku realizacji celów Fundacji oraz naruszenia przepisów prawa polskiego i postanowień statutu.

§ 22.

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do zakresu działania Rady Fundacji.

2. Zarząd w szczególności:

a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,

b) sprawuje bieżący i ogólny zarząd nad majątkiem Fundacji,

c) wydaje zarządzenia lub uchwala regulaminy w sprawach wewnętrznych Fundacji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji,

d) powołuje i odwołuje osoby zajmujące kierownicze stanowiska,

e) ustala zasady zatrudnienia, wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników, w sposób zgodny z wytycznymi Rady Fundacji,

f) przedstawia okresowe i wieloletnie plany działania Radzie Fundacji,

g) tworzy i znosi oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji za zgodą Rady Fundacji,

h) przyjmuje darowizny, spadki i zapisy, subwencje i dotacje,

i) występuje do Rady Fundacji z wnioskiem o zatwierdzenie uchwały w sprawie połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu; w razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

5. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 23.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację

§ 24.

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodną z obowiązującymi przepisami i niniejszym statutem.

2. Przedmiot działalności gospodarczej stanowi:

a) sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach oraz poza siecią sklepową,

b) prowadzenie placówek gastronomicznych,

c) przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, szkoły podstawowe i gimnazja,

d) działalność artystyczna i rozrywkowa,

e) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

f) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

g) przetwarzanie danych,

h) działalność związana z bazami danych,

i) ochrona i promocja zdrowia,

j) działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.

§ 25.

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

2. Działalność gospodarczą Fundacja może prowadzić bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.

3. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji jest w całości przeznaczony na realizację jej celów statutowych.

Zmiana Statutu

§ 26.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 27.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 28.

1. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd.

2. Uchwała Zarządu w sprawie połączenia wymaga dla swej skuteczności zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 29.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 30.

1. Decyzją o likwidacji podejmuje Zarząd.

2. Uchwała Zarządu w sprawie likwidacji wymaga dla swej skuteczności zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 31.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

[do góry]